آرشیو : نوشته هایی با برچسب عاقل

چراعاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی

چراعاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی

عقل درلغت ازعقال و پای بند شتر ماخوذ است وچون خرد ودانش مانع رفتن طبیعت به سوی افعال ذمیمه شود لهذا خرد و دانش را عقل گویند ...

ادامه مطلب