آرشیو : نوشته هایی با برچسب شعر دوکاج

شعر دوکاج (محمدجواد محبت)

شعر دوکاج (محمدجواد محبت)

در کنار خطوط سیم پیام خارج از ده دو کاج روئیدند سالیان دراز رهگذران آن دو را چون دو دوست می دیدند یکی از روز ...

ادامه مطلب