آرشیو : نوشته هایی با برچسب استان مازندران

بازی های محلی استان مازندران

بازی های محلی استان مازندران

آغوزكا یا گردو بازی: بازیكنان گردو ها را دو به دو روی یكدیگر چیده و هر یك به نوبت با گردویی به نام كل یا ...

ادامه مطلب